Privacyverklaring

Ik verwerk geen persoonsgegevens behalve uw naam, email en telefoonnummer. Toch hecht ik veel waarde aan de bescherming van ieders persoonsgegevens. In deze Privacy Policy geef ik heldere en transparante informatie over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mey Tours&Beers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Alleen beperkt persoonsgegevens verwerk (naam, telefoonnummer en e-mailadres) in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens (herhaling: ik verwerk geen persoonsgegevens);
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

 

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op mijn website.